An Open Letter to Worried Parents

This is a bilingual blog post. Please scroll down to read in English! Thưa ba mẹ, Ba mẹ mới nghe cái quyết định cuộc sống mới nhất của con, va không hài lòng. Trước khi ba mẹ nghĩ đây la ngu xuẫn và ngừng đọc, xin hãy nghe con nối xong. Con hiểu sụ lo [...]